Juryarbetet

Val av medlemmar till jury är en lång process då de handplockats bland professionella inom designområdet i Sverige. Jurymedlemmarna har unika kompetenser och ska med tränat öga, sakkunskap och engagemang för designområdets bredd och utveckling värdera de inkomna bidragen. En bred designkompetens i jury är en förutsättning för att alla bidrag ska få en rättvis bedömning.

Juryarbetet pågår under flera veckor och inleds med att jurymedlemmarna individuellt går igenom inlämnade bidrag, anmäler jäv och röstar. Därefter begärs de bidrag som går vidare och/eller kräver fysisk bedömning in. Nytt för i år är att varje kategori har en egen jury som bedömer både enskilt och i gemensamma sessioner. Vid det gemensamma rösttillfället har varje jurymedlem tillfälle att argumentera för och ta tillbaka bidrag som tidigare sållats bort. Jury har tystnadsplikt och får inte utanför jury tala om inkomna bidrag.

Det kan förekomma att jurymedlem har någon relation till inlämnade bidrag. Vid jäv är medlem inte tillåten att rösta eller närvara vid bedömning av bidraget. För att säkra att juryn är så neutral som möjligt och att alla bidrag bedöms objektivt tillämpas jävsregeln strikt.

Projektledningen för Design S deltar vid jurybedömningen för att säkra att juryarbetet följer kriterierna men har ingen rösträtt.

Design S jury bedömer de anmälda bidragen i flera omgångar. För att kvalitetssäkra juryns arbete råder en sträng syn på eventuellt jäv. Av samma anledning finns också möjlighet att vid två tillfällen återinföra ett bidrag som tidigare sållats bort för förnyad granskning.

Fyra nominerade bidrag och två S kommer att utses inom varje kategori.